منابع آزمون دکتری علوم پایه

منابع آزمون دکتری علوم پایه

منابع آزمون دکتری علوم پایه

منابع آزمون دکتری علوم پایه

منابع آزمون دکتری علوم پایه

طبقه بندی موضوعی
آخرین نظرات

۵ مطلب در آبان ۱۳۹۶ ثبت شده است

۱۰
آبان

National and test free resources Ph.D

Geology

PhD in geology and paleontology and stratigraphy Exam Resources

Exam Resources petroleum geology Ph.D.

Exam Resources Department of Geology Sedimentology

PhD in geology and hydrology test resources

Exam Resources Engineering geology Ph.D.

Doctoral Exam Resources Environmental Geology

Geology, Petrology Doctoral Exam Resources

Exam Resources PhD in Economic Geology

Examination of tectonic geology Ph.D.

chemistry

PhD in Physical Chemistry Exam Resources

PhD in Organic Chemistry Exam Resources

PhD in Analytical Chemistry Exam Resources

PhD in Inorganic Chemistry Exam Resources

Exam Resources and Applied Chemistry Ph.D.

PhD in Polymer Chemistry Exam Resources

Doctoral Exam Resources Phytochemistry

Meteorology

Doctoral Exam Resources Online

biology

Plant Physiology PhD Exam Resources

Doctoral Exam Resources systematic and plant ecology

PhD in cell biology and plant genetic test resources

PhD in Molecular and Cellular Biology Exam Resources

PhD in Molecular Biology Exam Resources

Biology Microbiology Doctoral Exam Resources

Test doctorate in animal science, animal physiology sources

PhD in Animal Sciences animal testing resources Biosystematics

Genetic resources, animal science doctoral exam

PhD in Biochemistry Exam Resources

Exam Resources biophysics Ph.D.

Microbial Biotechnology Doctoral Exam Resources

statistics

Doctoral Exam Resources Statistics

Math

Pure Mathematics Exam Resources Ph.D.

PhD in Applied Mathematics Exam Resources

Of the sea

Physical Oceanography Doctoral Exam Resources

Biology Doctoral Exam Resources sea

Physics

Doctoral Exam Resources, Science and Nanotechnology Nanophysics

Exam Resources physics Ph.D.

Source Photonics Test doctorate

Geophysics

Doctors test geophysical seismic sources

Doctors test geophysical seismic sources

Exam Resources electromagnetic geophysics Ph.D.

Exam Resources gravimetric geophysical Ph.D.

Nanochemistry

Nano Science and Technology doctoral exam resources Nanvshymy

Technology Ryzzyst

Doctoral Exam Resources Technology Ryzzyst

Bioinformatics

Exam Resources Bioinformatics Ph.D.

computer science

PhD in Computer Science Exam Resources

cognitive science

PhD in Cognitive Science Exam Resources

  • منابع آزمون علوم پایه منابع ازمون علوم پایه
۰۳
آبان

گرایش‌  های علوم‌ جانوری‌


علوم‌ جانوری‌ به‌ مطالعه‌ مسائل‌ مربوط‌ به‌ جانوران‌ می‌پردازد و دارای‌ سه‌ بخش‌ اصلی‌ جانورشناسی‌ یا بیوسیستماتیک‌، فیزیولوژی‌ جانوری‌ اعم‌ از انسانی‌ و حیوانی‌ و بافت‌شناسی‌ و جنین‌شناسی‌ جانوری‌ است‌.بسیاری‌ از گرایش‌های‌ زیست‌شناسی‌ وابسته‌ به‌ علوم‌جانوری‌ هستند. برای‌ مثال‌ یک‌ محقق‌ علوم‌سلولی‌ و مولکولی‌ تا با یک‌ جانور و وضعیت‌ زیستی‌ آن‌ آشنا نباشد، نمی‌تواند روی‌ سلول‌ آن‌ کار کند. یک‌ محقق‌ ژنتیک‌ نیز در آغاز باید بیولوژی‌ جانور را به‌ طور کامل‌ بداند و بعد در زمینه‌ ژنتیک‌ آن‌ کار کند. 

  • منابع آزمون علوم پایه منابع ازمون علوم پایه
۰۳
آبان

آزمون دکتری زیست شناسی جانوری


ظرفیت دکتری زیست شناسی جانوری


در سال گذشته در رشته علوم جانوری دانشگاه های روزانه حدودا 34 نفر ، در دانشگاه های شبانه یا نوبت دوم حدودا 4 نفر و در پردیس های خودگردان حدودا 1 نفر را جذب کردند. از برترین دانشگاه ها می توان به دانشگاه تهران ، دانشگاه شیراز ،  دانشگاه اراک ، دانشگاه خوارزمی ، دانشگاه دامغان ، دانشگاه فردوسی مشهد اشاره کرد. دانشگاه آزاد بصورت شفاف ظرفیت واقعی اش در رشته علوم جانوری را مشخص نکرده است. 

  • منابع آزمون علوم پایه منابع ازمون علوم پایه
۰۳
آبان

منابع کنکور دکتری رشته زیست شناسی جانوری


جانورشناسی:

1ـ جانورشناسی Barnez

2ـ جانورشناسی، دکتر منیژه کرمی

3ـ بافت‌شناسی پایه، لوئیز سی‌جان کوئیرا، ترجمه شارقی قهرمان

4ـ جنین‌شناسی، کاظم پریور

5ـ بافت‌شناسی انسانی پایه، محمد صادق رجحان

6ـ جانورشناسی عمومی، دکتر طلعت حبیبی

7ـ بافت‌شناسی جانوری، دکتر شمس لاهیجانی

8ـ بافت¬شناسی پایه جان کوئیرا

9ـ زیست¬شناسی تکوینی اسکات گیلبرت

 10ـ جنین¬شناسی کاظم پریور

  • منابع آزمون علوم پایه منابع ازمون علوم پایه
۰۲
آبان
  • منابع آزمون علوم پایه منابع ازمون علوم پایه